پایگاه قرآنی بیان

طرح حفظ موضوعی قرآن کریم

موضوع اول: دعاهای قرآنی

سوره مبارکه ی بقره؛ آیه 201

جهت بارگزاری با کیفیت اصلی، تصویر را لمس کنید.

سوره مبارکه ی بقره؛ آیه 250

جهت بارگزاری با کیفیت اصلی، تصویر را لمس کنید.

سوره مبارکه ی بقره؛ آیه 286

جهت بارگزاری با کیفیت اصلی، تصویر را لمس کنید.

سوره مبارکه ی آل عمران؛ آیه 8

جهت بارگزاری با کیفیت اصلی، تصویر را لمس کنید.

سوره مبارکه ی آل عمران؛ آیه 16

جهت بارگزاری با کیفیت اصلی، تصویر را لمس کنید.

سوره مبارکه ی آل عمران؛ آیه 38

جهت بارگزاری با کیفیت اصلی، تصویر را لمس کنید.

سوره مبارکه ی آل عمران؛ آیه 147

جهت بارگزاری با کیفیت اصلی، تصویر را لمس کنید.

سوره مبارکه ی آل عمران؛ آیه 193

جهت بارگزاری با کیفیت اصلی، تصویر را لمس کنید.

سوره مبارکه ی آل عمران؛ آیه 194

جهت بارگزاری با کیفیت اصلی، تصویر را لمس کنید.

سوره مبارکه ی اعراف؛ آیه 23

جهت بارگزاری با کیفیت اصلی، تصویر را لمس کنید.

سوره مبارکه ی اعراف؛ آیه 47

جهت بارگزاری با کیفیت اصلی، تصویر را لمس کنید.

:: مطلب در حال تکمیل شدن است ::

اسکرول به بالا